شاخه ها
واحد پول

نيازسنجي آموزشي

نيازسنجي آموزشي
نيازسنجي آموزشي
600,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري: 1022 
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 473 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

بهينه كاوي ، بهسازي زير ساخت هاي دانش سازمان ، بهسازي مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازي مديران خردپرور..

مقدمه، نگرش استراتژيك به آموزش و بهسازي منابع انساني، رويكردهاي علمي و كاربردي به مراحل و فرآيندهاي آموزش
نيازسنجي آموزشي (مفهوم نياز، منابع نياز آموزشي،
طبقه بندي نيازهاي آموزشي، اصول نيازسنجي ، انواع نيازسنجي، حوزه هاي اصلي نيازسنجي در سازمانها )
الگوهاي نيازسنجي آموزشي، روشها و فنون تعيين نيازهاي آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
ارائه يك الگوي كاربردي جهت نيازسنجي آموزشي در سازمانها
مفهوم نيازسنجي آموزشي
الگوهاي جديد در تعيين نيازهاي آموزشي
روشها و فنون تعيين نياز آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
اجراي عملي نيازسنجي آموزشي به صورت كارگاهي
تعيين نيازهاي آموزشي
معرفي روشهاي جديد در زمينه نيازسنجي
برگزاري كارگاه عملي در اين زمينه

آقای دکتر اباصلت خراساني

کتاب و VCD
مديران ارشد ، مديران راهبردي ، مديران منابع انساني و مديران و كارشناسان آموزش سازمان ها

بهينه كاوي ، بهسازي زير ساخت هاي دانش سازمان ، بهسازي مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازي مديران خردپرور..

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.